Özet Yazım ve Gönderim Kuralları

ÖZET YAZIM VE GÖNDERİM KURALLARI

Özetler; yukarıda verilen mail adresine iki Word dosyası halinde gönderilecektir.

Birinci Word dosyası sitede şablonu verilen tek sayfalık başvuru formundan ibaret olacaktır**. Yazarın adının bulunmadığı ikinci Word dosyası, dosya adında sadece bildiri başlığı yer alacak şekilde yine bildiri başlığı ve (amaç, yöntem, kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren) ortalama 300-350 kelimelik 1.5 satır aralığı ve Times New Roman 12 punto ile yazılmış özeti içermelidir. Özetin sonunda en az beş adet anahtar kelime bulunmalıdır.
 

TAM METİN BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

Tam metin bildiriler burada belirtilen çerçeve içinde Türkçe-İngilizce özetler, dipnotlar ve kaynakça dahil olmak üzere 8000 kelimeyi geçmemelidir. Yazarların tam metin bildirileri hazırlamakta kullanabilecekleri şablon siteden indirilebilir.

Metinler, 12 punto, Times New Roman yazı karakteri ile iki yana yaslanmış şekilde ve 1.5 satır aralığında yazılacaktır. Sayfa numaraları, alt sayfa ortasında bulunmalıdır. Word dosyalarının birleştirilmesinde sorun yaşanmaması açısından lütfen metin içlerinde başlıklar da dahil olmak üzere otomatik numaralandırmaya gitmeyiniz.
 

ANA BAŞLIK

Ana başlık, 12 punto ortalanmış bold olarak ve büyük harflerle yazılacaktır.
 

Ara Başlıklar

Bold 12 punto ve kelimelerin ilk harfleri büyük ve sola yaslı olarak düzenlenmelidir.

Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde metne göre 1 punto küçük düz olarak yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.
 

Dipnot Kullanımı

Metinler sayfa altı 10 puntoluk klasik dipnot yöntemi ile hazırlanacaktır. Tam metin bildirilerin yazımında dipnotların aşağıdaki gibi düzenlenmesini rica ediyoruz.
 

Kitap

Sabahattin Özel, Milli Mücadele’de İzmit-Adapazarı ve Atatürk, 2.bs.,  Derin Yayınları, İstanbul 2009, s. 20.

Özel, age, s.20

Özel, Milli Mücadele’de İzmit-Adapazarı ve Atatürk, s.20 (Yazarın iki ve daha fazla eserine başvurulmuşsa….)
 

Makaleler

Resul Babaoğlu, “Muharebeden Diplomasiye: Lozan Konferansı’nda Türk delegasyon Heyetinin Karşılaştığı Zorluklar”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S.XXXV/99, 2019, s. 95-140.

Babaoğlu, agm, s.98
 

Ansiklopedi Maddesi

Rıfat Özdemir, “Ankara-Bugünkü Ankara”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), C.3, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul 1991, s. 208.

Özdemir, agmd., s.208
 

Ansiklopedi maddesini yazan kişinin ismi belli olmaması halinde:

“Millî Mücadele’de Kocaeli”, Yurt Ansiklopedisi, C.7, Gelişim Yayıncılık, İstanbul 1983, s. 6012.
 

Gazete ve Dergiler

“Kömür Sergisi”, Cumhuriyet, 5 İkinci Kanun 1937, s. 1,3. (Gazete haberi alıntısında üç sayfa kullanılmış ise s. 1-3).
 

Tezler

Çağla Derya Tağmat, İstanbul'da Helenizm: Sosyo-Kültürel Örgütlenmeler (1908-1922), Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara 2015, s. 100.

Tağmat, agt, s.100
 

Meclis Tutanakları

MMZC (Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi), Devre III, C. I, İ. 13, 17 Teşrin-i evvel 1334/1918, s. 267-268.

MMZC, Devre III, C. I, İ. 13, 17 Teşrin-i evvel 1334/1918, s. 267-268.

TBMMZC (Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi), Devre I, C. 24, İ. 132, 4 Eylül 1338/1922, s. 255.

TBMMZC, Devre I, C. 24, İ. 132, 4 Eylül 1338/1922, s. 255.
 

Arşiv Belgeleri

BOA (Başkanlık Osmanlı Arşivi), DH.İUM (Dahiliye Nezareti İdare-i Umumiye), nr. 36/51, ek 2, 3 Mart 1338/1922.

BOA, DH.İUM, nr. 36/51, ek 2, 3 Mart 1338/1922.

BCA (Başkanlık Cumhuriyet Arşivi), nr. 490.1.0.0/34.141.2, ek 1: 25 Temmuz 1926.

BCA, nr. 490.1.0.0/34.141.2, ek 1: 25 Temmuz 1926.
 

İnternet Kaynakları

http://www.hurriyet.com.tr/hurriyet-in-20-bininci-sayisi-38509664 (Erişim tarihi: 31 Temmuz 2017) .
 

Kaynakça
 

Arşiv Belgeleri

Başkanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Hariciye Nezareti Siyasi Kısım (HR. SYS)., nr (Dosya no/Gömlek no). 36/51
 

Başkanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)

Cumhuriyet Halk Partisi Evrakı Kataloğu, nr (Fon Kodu/Yer no). 490.1.0.0/34.141.2
 

Kitap ve Tezler

MALKOÇ, Eminalp, Efemeralarla Üç Araştırmanın Panoraması, Çankaya-Özege Yazışmalarıyla Biri Basılmamış Üç Kitabın Hikayesi, Der Yayınları, İstanbul 2022.
 

Ansiklopedi Maddeleri, Bildiri ve Makaleler

MALKOÇ, Eminalp, “Bostancı Canavarları: Erken Cumhuriyet Döneminden Bir Köpekbalığı Hikayesi”, Toplumsal Tarih, S.292/Nisan 2018, s.42-48.

KIRANLAR, Safiye, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Kocaeli’nin Sosyo-Ekonomik Durumu Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu Bildirileri, Kocaeli 2015, s.1151-1181

TURAN, Şerafettin, “Lozan Antlaşması”, DİA, C.27, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara 2003, s.214-217
 

Resmi Yayınlar

Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi (MMZC)

Devre III, C. I, İ. 13, 17 Teşrin-i evvel 1334/1918
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi (TBMMZC)

Devre I, C. 24, İ. 132, 4 Eylül 1338/1922
 

Gazete ve Dergiler

Cumhuriyet (1937)
 

İnternet Kaynakları

http://www.hurriyet.com.trKayıt ve Doküman

Yazım Kuralları KATILIM FORMU

İletişim Bilgileri

Çınar Meydanı No. 86 Büyükada, İstanbul/Türkiye

info@adalarsempozyumu.org

Copyright © 2023 II. İstanbul Adaları Sempozyumu | Adalar Kültür Derneği | Tüm hakları saklıdır.